ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019.

NG NEXT GENERATION KFT.


Hatályos: 2018. május 25. napjától


I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az NG Next Generation Kft. mint Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az
Európai parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
2016/679. sz. rendeletének továbbiakban GDPR rendelet rendelkezéseinek és a
vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban Ügyfél) személyes adatok
védelméhez fűződő jogait. Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait bizalmasan
kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely
az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag
meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel. Személyes adatokat marketing célokra
kizárólag az Ügyfél beleegyezésével használja fel és lehetőséget ad arra, hogy az
ilyen jellegű kommunikációt az Ügyfél megtiltsa.
Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve
kötelezőnek fogadja el jelen rendelkezéseket.

Értelmező rendelkezések:

Rendelet, GDPR rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.)
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Ügyfél)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához használt módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot azon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Hozzájárulás: az Ügyfél akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kapta.

 

II. Az Adatkezelő adatai

Szervezet neve: NG Next Generation Kft.
Székhelye: 1142. Budapest, Tengerszem utca 24.
Cégjegyzék száma: 01-09-731680
Adószáma: 13368261-2-42
Telefon száma: +36/30-6254814
E-mail címe: info@medenceepites.hu
info@ngnextgeneration.hu
info@medence-epites.hu
info@vizkezeles.hu
Web oldalak: www.medenceepites.hu
www.medence-epites.hu
www.ngnextgeneration.hu
www.vizkezeles.hu

 

III. A kezelt személyes adatok köre

III.1. A regisztráció/ajánlatkérés során az adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően
és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az
alábbiak:
név
telefonszám
e-mail cím
telepítés helye

III.2. Technikai adatok
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés
ellen, gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről. Amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt. Az Adatkezelő a megadott adatokat a szolgáltatások teljesítése érdekében
tárolja, azokat sem reklámfelhasználás, sem egyéb célokra – az Ügyfél kifejezett
hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

III.3.Cookie-k(Sütik)
A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas
jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ügyfél számítógépére helyeznek el. Fontos tudni,
hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Ügyfelet
azonosítani, csak az Ügyfél számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet
világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor
lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják az Ügyfelek
szokásait,igényeit.
A sütik feladata: információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a
látogatók egyedi beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a
weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetőssége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalmatekintetében.
Session cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és
zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az
ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütikérvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k: A weboldal alkalmazza a Google Analytics
mint harmadik fél sütijeit is. A statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának
céljából használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

IV. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél
a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat
előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával –az erre vonatkozó
jelölőnégyzet kipipálásával–illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok
önkéntes megadásával adja meg. Az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet
kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő
ajánlatot és információkat küldjön az Ügyfél által megadott e-mail címre.
Az adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból,
szükséges mértékben kezeli. Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli
az alábbi esetekben: ajánlatadás, szerződéskötés, ügyféllel való kapcsolattartás,
számlák kiállítása, könyvelés.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő
célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok
számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

V. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs a weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes
adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart,
vagy ameddig az Ügyfél nem kéri adatainak törlését.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli szabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
VI. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a
megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő
adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az
ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján
kerülhetsor.
Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft. www.atw.hu
Weboldal optimalizálás: net-Position Kft. www.net-position.hu
Könyvelés: K&K Consulting Könyvelőiroda www.konyveles1.hu
Számlázás: KBOSS.hu Kft. www.szamlazz.hu

 

VII. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél
jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek
útján.
Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Levelezési cím: 1142. Budapest, Tengerszem utca 24.
E-mail: info@medenceepites.hu
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy
azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig
megőrzi.
Az Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Web: naih.hu

 

VIII. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében,
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik
felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban
foglaltakat.

Webes válogatás